Seadusandlus

Alates 01.07.2015 kehtib Eestis uus ehitusseadustik,https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001

Tasub teada:

  • 01.04.2016 rakendus elektrooniline teavitamine ning loa taotlemine
  •  kohalikku omavalitsust ei pea teavitama, kui ehitatakse või lammutatakse alla 20 m2 ja kuni 5 meetri kõrguseid hooneid. 
  • 20-60 m2 ehitisalusepinnaga hoonete puhul tuleb kohalikule omavalitsusele esitada ehitusteatis koos ehitusprojektiga ning peale hoone valmimist kasutusteatis.
  • üle 60 m2 ehitisalusepinnaga või üle 5 m kõrge hoone puhul tuleb taotleda ehitus- ning kasutusluba.
  • Ehitisaluse pinna ja muude ehitise tehniliste andmete arvestamise alused on kehtestatud määrusega  https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015008 Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused

Ehitusseadus toob välja ehitise nõuded ehitusprojektile, ehitusloale, kasutusloale, ehitusteatisele ja kasutusteatisele, mis on lisatud ehitusseadustiku lisades tabelina ja millega saate tutvuda Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001

Mõiste ehitusteatis on kohalikku omavalitsust ehitustegevusest teavitamine ehitusregistri kaudu (alates 01.04.2016). Kui teavitamine ehitisregistri kaudu ei ole võimalik, esitatakse ehitusteatis kohalikule omavalitsusele ning KOV kannab andmed ehitisregistrisse. Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitamise alustamist. Kui KOV ei ole peale ehitusteatise esitamist 10 päeva jooksul esitanud lisanõudeid, siis võib teatise esitaja asuda hoonet püstitama.

Mõiste kasutusteatis on kohalikku omavalitsust ehitusregistri kaudu teavitamine ehitise kasutuselevõtuks. Kui KOV 10 päeva jooksul ei esita lisatingimusi, siis võib hoone kasutusele võtta. KOV poolt lisatingimuste esitamise puhul pikeneb menetlus 30 päeva võrra. Ehitus- ja kasutusteatise esitajad ei pea tasuma riigilõivu.

Ka ehitusloa või kasutusloa taotlus (üle 60 m2 või üle 5 m kõrge ehitis) ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse kohalikule omavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu (alates 01.04.2016). Kui ehitusloa või kasutusloa taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need kohalikule omavalitsussele ning KOV kannab andmed ehitisregistrisse. Menetlemise tähtaeg on 30 päeva.

Ehitusseadustiku kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloa kohustusega hoone või olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks, rajamiseks või laiendamiseks enam kui 33% esialgsest mahust või juhul, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus sätestab, et hiljemalt 01.01.2020 ehitusregistri andmed korrastatakse ja ehitisregistri andmete korrastamise käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned. Kohaliku omavalitsuse üksus kontrollib seni ehitisregistrisse kandmata ehitisi. Kohaliku omavalitsuse üksus lähtub kontrollil korrakaitseseaduses ja ehitusseadustikus kehtestatud riikliku järelevalve sätetest, vajadusel koostab ettekirjutusi.

Alates 01.07.2015 on ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitusregistrisse kandmise eest riigilõiv 500 EUR. 

Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib korrakaitseorgan (KOV) rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Kohustuse täitmisele sundimiseks on sunniraha ülemmäär füüsilisele isikule 6400 ja juriidilisele isikule 64 000 eurot.

Ehitusseadustik sätestab ka vastutuse ehitusseadustiku nõuete rikkumise eest, mille eiramise korral võib füüsilist isikut karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ning juriidilist isikut rahatrahviga 32000 EUR.